17 1 May isa ngang lalake na taga Ramathaim-sophim, sa lupaing maburol ng Ephraim, at ang pangalan niya'y Elcana, na anak ni Jeroham, na anak ni Eliu, na anak ni Thohu, na anak ni Suph na Ephraimita: 2 At siya'y may dalawang asawa; ang pangalan ng isa'y Ana, at ang pangalan ng isa'y Peninna: at si Peninna ay may mga anak nguni't si Ana ay walang anak. 24 1 Ngayo'y pinisan ng mga Filisteo ang kanilang hukbo upang bumaka at sila'y nagpipisan sa Socho, na nauukol sa Juda, at nagsihantong sa pagitan ng Socho at ng Azeca, sa Ephesdammim. The Birth of Samuel. Nguni't si Jonathan na anak ni Saul ay naliligayang mainam kay David. Huwag mong ibilang na babaing hamak ang iyong lingkod: sapagka't sa kasaganaan ng aking daing at ng aking pagkaduwahagi ay nagsalita ako hanggang ngayon. Sa gayo'y nagpatuloy ng kaniyang lakad ang babae at kumain, at ang kaniyang mukha'y hindi na malumbay. 1 At sinabi ni Samuel kay Saul, Sinugo ako ng Panginoon upang pahiran kita ng langis na maging hari sa kaniyang bayan, sa Israel: ngayon nga'y dinggin mo ang tinig ng mga salita ng Panginoon. Ngayo'y si Eli na saserdote ay nakaupo sa upuan niya sa siping ng haligi ng pintuan ng templo ng Panginoon. 5Nguni't si Ana ay binibigyan niya ng ibayong bahagi: sapagka't minamahal niya si Ana, bagaman sinarhan ng Panginoon ang kaniyang bahay-bata. Narito, ang pagsunod ay maigi kay sa hain, at ang pagdinig kay sa taba ng mga tupang lalake. 1 Now there was a certain man of Ramathaimzophim, of mount Ephraim, and his name was Elkanah, the son of Jeroham, the son of Elihu, the son of Tohu, the son of Zuph, an Ephrathite:: 1 May isa ngang lalake na taga Ramathaim-sophim, sa lupaing maburol ng Ephraim, at ang pangalan niya'y Elcana, na anak ni Jeroham, na anak ni Eliu, na anak ni Thohu, na anak ni Suph na Ephraimita: 23At sinabi ni Elcana na kaniyang asawa sa kaniya, Gawin mo ang inaakala mong mabuti; maghintay ka hanggang sa maihiwalay mo siya sa suso; pagtibayin lamang ng Panginoon ang kaniyang salita. at bakit nagdadalamhati ang iyong puso? 1:2 At siya'y may dalawang asawa; ang pangalan ng isa'y Ana, at ang pangalan ng isa'y Peninna: at si Peninna ay may mga anak nguni't si Ana ay walang anak. at bakit hindi ka kumakain? Exploring the Meaning of 1_Samuel 3 Chapter 3 features the beautiful story of the “Call of Samuel”. ◄ 1 Samuel 13 ► Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Si Saul ay may (apat na pung) taong gulang nang siya'y magpasimulang maghari; at siya'y nagharing dalawang taon sa Israel. Why did God allow witchcraft to seem real by allowing Samuel to rise in 1 Samuel 28? At ang salita ng Panginoon ay mahalaga noong mga araw na yaon; walang hayag na pangitain. 25 1 At sinabi ng Panginoon kay Samuel, Hanggang kailan pananangisan mo si Saul yamang aking itinakuwil siya na maging hari sa Israel? 21At ang lalaking si Elcana, at ang buong sangbahayan niya, ay nagsiahon upang maghandog sa Panginoon ng hain sa taon-taon, at ganapin ang kaniyang panata. The Philistines were in hot pursuit of Saul and his sons, and they killed his sons Jonathan, Abinadab and Malki-Shua. 1 Tinipon ng mga Filisteo ang mga sundalo nila sa Soco na sakop ng Juda para makipagdigma. Matagumpay silang maglaro. dahil sinabi niya, “Hiningi ko siya sa Panginoon.” Inihandog ni Hanna si Samuel 21 Muling dumating ang panahon na si Elkana at ang buo niyang pamilya ay maghahandog sa Panginoon gaya ng ginagawa nila taun-taon. ihiwalay mo ang iyong alak sa iyo. 1 Samuel also said unto Saul, The LORD sent me to anoint thee to be king over his people, over Israel: now therefore hearken thou unto the voice of the words of the LORD. 4At pagka dumarating ang araw na si Elcana ay naghahain, ay kaniyang binibigyan ng mga bahagi si Peninna na kaniyang asawa, at ang lahat ng kaniyang mga anak na lalake at babae: ihiwalay mo ang iyong alak sa iyo. Saul 1 samuel 16 tagalog aking itinakuwil siya na maging hari sa Israel unge a David whittling options. at bakit hindi ka kumakain? At sinabi niya, Oh panginoon ko, alangalang sa buhay ng iyong kaluluwa, panginoon ko, ako ang babaing tumayo sa siping mo rito, na nanalangin sa Panginoon. What is the evidence that Christians are supposed to do GOOD WORKS, other than Ephesians 2:10? May isa ngang lalake na taga Ramathaim-sophim, sa lupaing maburol ng Ephraim, at ang pangalan niya'y Elcana, na anak ni Jeroham, na anak ni Eliu, na anak ni Thohu, na anak ni Suph na Ephraimita: Pinangalanan niya itong Samuel, # 1:20 Samuel: Maaaring ang ibig sabihin, dininig ng Dios. 1 Samuel 1:27 - Dahil sa batang ito ako nanalangin; at ipinagkaloob sa akin ng Panginoon ang aking hiling na aking hiningi sa kaniya: (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) The Birth of Samuel. Tagalog Bible: 1 Samuel. At siya'y nanata ng isang panata, at nagsabi, Oh Panginoon ng mga hukbo, kung tunay na iyong lilingunin ang pagkapighati ng iyong lingkod, at aalalahanin mo at hindi mo kalilimutan ang iyong lingkod, kundi iyong pagkakalooban ang iyong lingkod ng anak na lalake, ay akin ngang ibibigay sa Panginoon sa lahat ng kaarawan ng kaniyang buhay, at walang pangahit na daraan sa kaniyang ulo. : 1 At sinabi ni Samuel kay Saul, Sinugo ako ng Panginoon upang pahiran kita ng langis na maging hari sa kaniyang bayan, sa Israel: ngayon nga'y dinggin mo ang tinig ng mga salita ng Panginoon. Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) Select a Bible Translation × 1 Samuel . At minumungkahi siyang mainam ng kaniyang kaagaw upang yamutin siya, sapagka't sinarhan ng Panginoon ang kaniyang bahay-bata. The prophet Samuel, as last of the judges, anoints their first two kings: Saul and David. At siya'y nanalangin sa Panginoon ng buong paghihinagpis ng kaluluwa, at tumangis na mainam. 7At gayon ang ginagawa niya sa taon-taon, na pagka inaahon niya ang bahay ng Panginoon ay minumungkahi niyang gayon ang isa; kaya't siya'y umiiyak, at hindi kumakain. Huwag mong ibilang na babaing hamak ang iyong lingkod: sapagka't sa kasaganaan ng aking daing at ng aking pagkaduwahagi ay nagsalita ako hanggang ngayon. At siya'y may dalawang asawa; ang pangalan ng isa'y Ana, at ang pangalan ng isa'y Peninna: at si Peninna ay may mga anak nguni't si Ana ay walang anak. 1 Samuel | English-Tagalog Bible English-Tagalog Bible Ngunit sinabi sa kanya ni Yahweh, “Huwag mong tingnan ang kanyang taas at kakisigan sapagkat hindi siya ang pinili ko. At sila'y bumangong maaga ng kinaumagahan, at sumamba sa Panginoon, at bumalik, at umuwi sa kanilang bahay sa Ramatha; at nakilala ni Elcana si Ana na kaniyang asawa; at inalaala siya ng Panginoon. 1 Samuel 15:22 - At sinabi ni Samuel, Nagtataglay kaya ang Panginoon ng napakadakilang pagkatuwa sa mga handog na susunugin at sa mga hain, na gaya sa pagsunod ng tinig ng Panginoon? The Ark in Ashdod and Ekron. 1 Samuel 16 David Anointed King. At ang dalawang anak ni Eli, na si Ophni at si Phinees, na mga saserdote sa Panginoon, ay nangandoon. A poem near the start of the book reveals the book's key themes: God’s opposition to the proud, exultation of the humble, faithfulness in spite of evil, and the promise of a messianic king. ” Inihandog ni Hanna si Samuel. at bakit hindi ka kumakain? Why did God use 5 women with questionable pasts in Jesus' geneology? At sinabi ni Elcana na kaniyang asawa sa kaniya, Gawin mo ang inaakala mong mabuti; maghintay ka hanggang sa maihiwalay mo siya sa suso; pagtibayin lamang ng Panginoon ang kaniyang salita. In what sense do the meek "inherit" the earth (Matthew 5:5)? 19At sila'y bumangong maaga ng kinaumagahan, at sumamba sa Panginoon, at bumalik, at umuwi sa kanilang bahay sa Ramatha; at nakilala ni Elcana si Ana na kaniyang asawa; at inalaala siya ng Panginoon. Maaari mong gamitin ang pindutan ng 'Next' at 'Previous' upang mag-navigate. 27 1 Ngayo'y pinisan ng mga Filisteo ang kanilang hukbo upang bumaka at sila'y nagpipisan sa Socho, na nauukol sa Juda, at nagsihantong sa pagitan ng Socho at ng Azeca, sa Ephesdammim. At kanilang pinatay ang guyang lalake, at dinala ang bata kay Eli. 20At nangyari, nang sumapit ang panahon, na si Ana ay naglihi, at nanganak ng isang lalake; at tinawag ang pangalan niya na Samuel, na sinasabi, Sapagka't aking hiningi siya sa Panginoon. The Lord Calls Samuel 1 At ang batang si Samuel ay nangangasiwa sa Panginoon sa harap ni Eli. What it is now commonly known as 1 Samuel and 2 Samuel are called by the Vulgate, in imitation of the Septuagint, 1 Kings and 2 Kings, respectively. The fighting grew fierce around Saul, and when the archers overtook him, they wounded him critically. • What would be some hints for memorizing Scripture? Sa gayo'y bumangon si Ana pagkatapos na makakain sila sa Silo at pagkatapos na sila'y makainom. Maging hari sa Israel ng iyong ama NIV ) appearance or his height, for I have him. 10At siya'y nanalangin sa Panginoon ng buong paghihinagpis ng kaluluwa, at tumangis na mainam. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) At nangyari, habang siya'y nananatili ng pananalangin sa harap ng Panginoon, ay pinagmamasdan ni Eli ang kaniyang bibig. 9Sa gayo'y bumangon si Ana pagkatapos na makakain sila sa Silo at pagkatapos na sila'y makainom. Si Ana nga'y nagsasalita sa kaniyang puso; ang kaniya lamang mga labi ang gumagalaw, nguni't ang kaniyang tinig ay hindi naririnig: kaya't inakala ni Eli na siya'y lasing. At sumagot si Ana, at nagsabi, Hindi, panginoon ko, ako'y isang babae na may diwang mapanglaw: hindi ako nakainom ng alak o inuming nakalalasing, kundi aking inihayag ang aking kaluluwa sa harap ng Panginoon. hindi ba ako mabuti sa iyo kay sa sangpung anak? 1 Samuel 1 The Birth of Samuel. Kaya't aking ipinagkakaloob naman sa Panginoon habang siya'y nabubuhay ay ipinagkakaloob ko siya sa Panginoon. Nguni't si Ana ay hindi umahon; sapagka't sinabi niya sa kaniyang asawa, Hindi ako aahon hanggang sa ang bata'y mahiwalay sa suso; at kung magkagayo'y aking dadalhin siya, upang siya'y pakita sa harap ng Panginoon, at tumahan doon magpakailan man. At ang lalaking si Elcana, at ang buong sangbahayan niya, ay nagsiahon upang maghandog sa Panginoon ng hain sa taon-taon, at ganapin ang kaniyang panata. ihiwalay mo ang iyong alak sa iyo. Punuin mo ng langis ang iyong sungay, at ikaw ay yumaon, susuguin kita kay Isai na Bethlehemita: sapagka't ako'y naglaan sa kaniyang mga anak ng isang hari. At siya ay sumamba sa Panginoon doon. To Get the Full List of Definitions: 1 See answer ... Ano ang 1 Samuel 16:7? 3 Si Samuel naman ay doon natutulog sa bahay ng Panginoon kung saan naroon ang Kahon ng Kasunduan. What time of the year was Christ’s birth? I smile at my enemies, Because I rejoice in Your salvation. 0:00. 18 21 Now Israel went out against the Philistines to battle, and pitched beside Ebenezer: and the Philistines pitched in Aphek. At siya'y may dalawang asawa; ang pangalan ng isa'y Ana, at ang pangalan ng isa'y Peninna: at si Peninna ay may mga anak nguni't si Ana ay walang anak. Ang David at Goliat ay isang kuwentong matatagpuan sa 1 Samuel 17 ng Nevi'im ng Tanakh at ng Lumang Tipan ng Bibliya na tungkol sa pagtutunggali sa pagitan ng higanteng si Goliat (binabaybay ding Goliath) na isang Filisteong taga-Gat (o taga-Gath) at ng bata pang si David na anak ni Isai (o Jesse) na Belenita; ito si David na magiging hari ng Sinaunang Israel. At sinabi niya, Makasumpong nawa ang iyong lingkod ng biyaya sa iyong paningin. At gayon ang ginagawa niya sa taon-taon, na pagka inaahon niya ang bahay ng Panginoon ay minumungkahi niyang gayon ang isa; kaya't siya'y umiiyak, at hindi kumakain. 26At sinabi niya, Oh panginoon ko, alangalang sa buhay ng iyong kaluluwa, panginoon ko, ako ang babaing tumayo sa siping mo rito, na nanalangin sa Panginoon. At pagka dumarating ang araw na si Elcana ay naghahain, ay kaniyang binibigyan ng mga bahagi si Peninna na kaniyang asawa, at ang lahat ng kaniyang mga anak na lalake at babae: Nguni't si Ana ay binibigyan niya ng ibayong bahagi: sapagka't minamahal niya si Ana, bagaman sinarhan ng Panginoon ang kaniyang bahay-bata. 1 Now there was a certain man of Ramathaimzophim, of mount Ephraim, and his name was Elkanah, the son of Jeroham, the son of Elihu, the son of Tohu, the son of Zuph, an Ephrathite:: 1 May isa ngang lalake na taga Ramathaim-sophim, sa lupaing maburol ng Ephraim, at ang pangalan niya'y Elcana, na anak ni Jeroham, na anak ni Eliu, na anak ni Thohu, na anak ni Suph na Ephraimita: 2 He had two wives; one was called Hannah and the other Peninnah. At siya ay sumamba sa Panginoon doon. Punuin mo ng langis ang iyong sungay, at ikaw ay yumaon, susuguin kita kay Isai na Bethlehemita: sapagka't ako'y naglaan sa kaniyang mga anak ng isang hari. 1 At nagsalita si Saul kay Jonathan na kaniyang anak, at sa lahat ng kaniyang mga lingkod, na kanilang patayin si David. 21 Muling dumating ang panahon na si Elkana at ang buo niyang pamilya ay maghahandog sa Panginoon gaya ng ginagawa nila taun-taon. 1 May isa ngang lalake na taga Ramathaim-sophim, sa lupaing maburol ng Ephraim, at ang pangalan niya'y Elcana, na anak ni Jeroham, na anak ni Eliu, na anak ni Thohu, na anak ni Suph na Ephraimita: 2 At siya'y may dalawang asawa; ang pangalan ng isa'y Ana, at ang pangalan ng isa'y Peninna: at si Peninna ay may mga anak nguni't si Ana ay walang anak. Why does the Bible say Jesus is the first begotten of the resurrection of the dead when Abraham seems to be resurrected in the parable of the rich man and Lazarus? The Birth of Samuel 1 Samuel 1. English-Tagalog Bible. At sinabi ni Elcana na kaniyang asawa sa kaniya, Gawin mo ang inaakala mong mabuti; maghintay ka hanggang sa maihiwalay mo siya sa suso; pagtibayin lamang ng Panginoon ang kaniyang salita. Ito rin ang panahon na maghahandog siya bilang pagtupad sa panata niya sa Panginoon. at bakit nagdadalamhati ang iyong puso? This book of the Bible contains the famous story of David and Goliath. 19 1 There was a certain man from Ramathaim, a Zuphite [] from the hill country of Ephraim, whose name was Elkanah son of Jeroham, the son of Elihu, the son of Tohu, the son of Zuph, an Ephraimite. How long did the wise men travel (time) before they saw the baby Jesus? At gayon ang ginagawa niya sa taon-taon, na pagka inaahon niya ang bahay ng Panginoon ay minumungkahi niyang gayon ang isa; kaya't siya'y umiiyak, at hindi kumakain. Si Yahweh'y hindi tumitingin nang katulad ng pagtingin ng tao. Nguni't si Ana ay hindi umahon; sapagka't sinabi niya sa kaniyang asawa, Hindi ako aahon hanggang sa ang bata'y mahiwalay sa suso; at kung magkagayo'y aking dadalhin siya, upang siya'y pakita sa harap ng Panginoon, at tumahan doon magpakailan man. Sign Up or Login, Now there was a certainH259 manH376 of Ramathaimzophim,H7436 of mountH2022 Ephraim,H669 and his nameH8034 was Elkanah,H511 the sonH1121 of Jeroham,H3395 the sonH1121 of Elihu,H453 the sonH1121 of Tohu,H8459 the sonH1121 of Zuph,H6689 an Ephrathite:H673, To Get the full list of Strongs: 1:1 May isa ngang lalake na taga Ramathaim-sophim, sa lupaing maburol ng Ephraim, at ang pangalan niya'y Elcana, na anak ni Jeroham, na anak ni Eliu, na anak ni Thohu, na anak ni Suph na Ephraimita: . The story begins when young Samuel hears a voice calling to him in the night, as he lies down to sleep. Sign Up or Login. 1 Noong mga panahong naglilingkod si Samuel sa Panginoon sa ilalim ng pangangalaga ni Eli, madalang nang makipag-usap ang Panginoon, at kakaunti na rin ang mga pangitain. Then, what are now commonly known as 1 Kings and 2 Kings would be 3 Kings and 4 Kings in old Bibles before the year 1516. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. 1 Samuel 1 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 May isa ngang lalake na taga Ramathaim-sophim, sa lupaing maburol ng Ephraim, at ang pangalan niya'y Elcana, na anak ni Jeroham, na anak ni Eliu, na anak ni Thohu, na anak ni Suph na Ephraimita: 2 At siya'y may dalawang asawa; ang pangalan ng isa'y Ana, at ang pangalan ng isa'y Peninna: at si Peninna ay may mga anak nguni't si Ana ay walang anak. 7 “No one is holy like the Lord, For there is none besides You, Nor is there any rock like our God. 28Kaya't aking ipinagkakaloob naman sa Panginoon habang siya'y nabubuhay ay ipinagkakaloob ko siya sa Panginoon. 8At sinabi ni Elcana na kaniyang asawa sa kaniya, Ana, bakit ka umiiyak? At ang lalaking si Elcana, at ang buong sangbahayan niya, ay nagsiahon upang maghandog sa Panginoon ng hain sa taon-taon, at ganapin ang kaniyang panata. • Si Ana nga'y nagsasalita sa kaniyang puso; ang kaniya lamang mga labi ang gumagalaw, nguni't ang kaniyang tinig ay hindi naririnig: kaya't inakala ni Eli na siya'y lasing. 1 There was a certain man from Ramathaim, a Zuphite [] from the hill country of Ephraim, whose name was Elkanah son of Jeroham, the son of Elihu, the son of Tohu, the son of Zuph, an Ephraimite. menu. 1 Samuel 1:1 Punuin mo ng langis ang iyong sungay, at ikaw ay yumaon, susuguin kita kay Isai na Bethlehemita: sapagka't ako'y … What is the "unctiion from the Holy One" that all Christians have (1 John 2:20 KJV)? Is abortion OK in the cases of rape and incest. 14 Naghanda sila sa pakikipagdigma laban sa mga Filisteo. 2 At nagpipisan si Saul at ang mga lalake ng Israel, at nagsihantong sa libis ng Ela, at nagsihanay sa pakikipagbaka laban sa mga Filisteo. 1 Samuel × 1 Samuel 16 Study the Inner Meaning 1 At sinabi ng Panginoon kay Samuel, Hanggang kailan pananangisan mo si Saul yamang aking itinakuwil siya na maging hari sa Israel? 0 Votes, 1 Samuel 1:1 - 28 15At sumagot si Ana, at nagsabi, Hindi, panginoon ko, ako'y isang babae na may diwang mapanglaw: hindi ako nakainom ng alak o inuming nakalalasing, kundi aking inihayag ang aking kaluluwa sa harap ng Panginoon. Nang magkagayo'y sumagot si Eli, at nagsabi, Yumaon kang payapa: at ipagkaloob nawa sa iyo ng Dios ng Israel ang iyong hiling na hinihingi mo sa kaniya. Read 1 Samuel 1 in the 'Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)' translation 1 Samuel 1 (Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 中文 čeština Deutsch italiano Nederlands français ქართული ენა 日本語 한국어 português Pyccĸий Srpski, Српски Español svenska Dahil sa batang ito ako nanalangin; at ipinagkaloob sa akin ng Panginoon ang aking hiling na aking hiningi sa kaniya: Kaya't aking ipinagkakaloob naman sa Panginoon habang siya'y nabubuhay ay ipinagkakaloob ko siya sa Panginoon. 1:1 May isa ngang lalake na taga Ramathaim-sophim, sa lupaing maburol ng Ephraim, at ang pangalan niya'y Elcana, na anak ni Jeroham, na anak ni Eliu, na anak ni Thohu, na anak ni Suph na Ephraimita: . 25At kanilang pinatay ang guyang lalake, at dinala ang bata kay Eli. Isaiah 9:6. Play / pause. 1 Samuel 1:11 - At siya'y nanata ng isang panata, at nagsabi, Oh Panginoon ng mga hukbo, kung tunay na iyong lilingunin ang pagkapighati ng iyong lingkod, at aalalahanin mo at hindi mo kalilimutan ang iyong lingkod, kundi iyong pagkakalooban ang iyong lingkod ng anak na lalake, ay akin ngang ibibigay sa Panginoon sa lahat ng kaarawan ng kaniyang buhay, at walang pangahit na daraan sa kaniyang ulo. Si David at si Goliat. Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) × 16 . 2 Tinipon din ni Saul ang mga Israelita, at nagkampo sila malapit sa Lambak ng Elah. 18At sinabi niya, Makasumpong nawa ang iyong lingkod ng biyaya sa iyong paningin. Ngayo'y si Eli na saserdote ay nakaupo sa upuan niya sa siping ng haligi ng pintuan ng templo ng Panginoon. What does the Old Testament say about homosexuality? Panlabas na anyo ang tinitingnan ng tao ngunit sa puso tumitingin si Yahweh.” Repleksiyon ng 1 Samuel 16:7. At nang kaniyang maihiwalay na sa suso, ay kaniyang iniahon, na may dala siyang tatlong guyang lalake, at isang epang harina, at isang sisidlang balat ng alak, at dinala niya siya sa bahay ng Panginoon sa Silo: at ang anak ay sanggol. Sa gayo'y naghintay ang babae, at pinasuso ang kaniyang anak, hanggang sa naihiwalay niya sa suso. 1 Votes, 1 Samuel 1:5 24At nang kaniyang maihiwalay na sa suso, ay kaniyang iniahon, na may dala siyang tatlong guyang lalake, at isang epang harina, at isang sisidlang balat ng alak, at dinala niya siya sa bahay ng Panginoon sa Silo: at ang anak ay sanggol. 1 Samuel 16:7 - Nguni't sinabi ng Panginoon kay Samuel, Huwag mong tingnan ang kaniyang mukha, o ang taas ng kaniyang kataasan; sapagka't aking itinakuwil siya: sapagka't hindi tumitingin ang Panginoon na gaya ng pagtingin ng tao: sapagka't ang tao ay tumitingin sa mukha, nguni't ang Panginoon ay tumitingin sa puso. What does it mean that Jesus is the Prince of Peace? 1 At ang batang si Samuel ay nangangasiwa sa Panginoon sa harap ni Eli. 1 At ang salita ni Samuel ay dumating sa buong Israel, Ngayo'y lumabas ang Israel laban sa mga Filisteo upang makipagbaka, at humantong sa Ebenezer: at ang mga Filisteo ay humantong sa Aphec. at bakit nagdadalamhati ang iyong puso? Home / Bible / Audio / Tagalog /-A A A + 1 Samuel . Mag-click sa mga kabanata sa ibaba upang marinig ang mga ito. 27Dahil sa batang ito ako nanalangin; at ipinagkaloob sa akin ng Panginoon ang aking hiling na aking hiningi sa kaniya: 17Nang magkagayo'y sumagot si Eli, at nagsabi, Yumaon kang payapa: at ipagkaloob nawa sa iyo ng Dios ng Israel ang iyong hiling na hinihingi mo sa kaniya. 1 And the men of Kirjathjearim came, and fetched up the ark of the LORD, and brought it into the house of Abinadab in the hill, and sanctified Eleazar his son to keep the ark of the LORD. At ang salita ng Panginoon ay mahalaga noong mga araw na yaon; walang hayag na pangitain. Maaari mong i-download ang buong libro sa pamamagitan ng pag-click sa pindutan ng 'ZIP' sa dulo ng pahinang ito. What does the Bible say about hate crimes? • Sa gayo'y bumangon si Ana pagkatapos na makakain sila sa Silo at pagkatapos na sila'y makainom. 12 Saul Takes His Life - Now the Philistines fought against Israel; the Israelites fled before them, and many fell dead on Mount Gilboa. At sinabi ni Elcana na kaniyang asawa sa kaniya, Ana, bakit ka umiiyak? ... May isa ngang lalake na taga Ramathaim-sophim, sa lupaing maburol ng Ephraim, at ang pangalan niya'y Elcana, na anak ni Jeroham, na anak ni Eliu, na anak ni Thohu, na anak ni Suph na Ephraimita: At siya'y may dalawang asawa; ang pangalan ng isa'y Ana, at ang pangalan ng isa'y Peninna: at si Peninna ay may mga anak nguni't si Ana ay walang anak. At nangyari, nang sumapit ang panahon, na si Ana ay naglihi, at nanganak ng isang lalake; at tinawag ang pangalan niya na Samuel, na sinasabi, Sapagka't aking hiningi siya sa Panginoon. Pinangalanan niya itong Samuel, # 1:20 Samuel: Maaaring ang ibig sabihin, dininig ng Dios. 2 At sinabi ni Samuel, Paanong ako'y paroroon? 0:00. volume < previous > next. Ngayo'y si Eli na saserdote ay nakaupo sa upuan niya sa siping ng haligi ng pintuan ng templo ng Panginoon. 1 Samuel 19 Saul Tries to Kill David. May isa ngang lalake na taga Ramathaim-sophim, sa lupaing maburol ng Ephraim, at ang pangalan niya'y Elcana, na anak ni Jeroham, na anak ni Eliu, na anak ni Thohu, na anak ni Suph na Ephraimita: How can "a son be given" that is to be called "the everlasting father"? 9 At ang lalaking ito ay umaahon sa taon-taon mula sa kaniyang bayan upang sumamba at maghain sa Panginoon ng mga hukbo sa Silo. Sa gayo'y nagpatuloy ng kaniyang lakad ang babae at kumain, at ang kaniyang mukha'y hindi na malumbay. Sa gayo'y nagpatuloy ng kaniyang lakad ang babae at kumain, at ang kaniyang mukha'y hindi na malumbay. 1 At siya'y nanalangin sa Panginoon ng buong paghihinagpis ng kaluluwa, at tumangis na mainam. 3At ang lalaking ito ay umaahon sa taon-taon mula sa kaniyang bayan upang sumamba at maghain sa Panginoon ng mga hukbo sa Silo. At nangyari, nang sumapit ang panahon, na si Ana ay naglihi, at nanganak ng isang lalake; at tinawag ang pangalan niya na Samuel, na sinasabi, Sapagka't aking hiningi siya sa Panginoon. 2 At sinabi ni Samuel, Paanong ako'y paroroon? 1:2 At siya'y may dalawang asawa; ang pangalan ng isa'y Ana, at ang pangalan ng isa'y Peninna: at si Peninna ay may mga anak nguni't si Ana ay walang anak. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 1 Samuel 16:7 - Nguni't sinabi ng Panginoon kay Samuel, Huwag mong tingnan ang kaniyang mukha, o ang taas ng kaniyang kataasan; sapagka't aking itinakuwil siya: sapagka't hindi tumitingin ang Panginoon na gaya ng pagtingin ng tao: sapagka't ang tao ay tumitingin sa mukha, nguni't ang Panginoon ay tumitingin sa puso. 22 13Si Ana nga'y nagsasalita sa kaniyang puso; ang kaniya lamang mga labi ang gumagalaw, nguni't ang kaniyang tinig ay hindi naririnig: kaya't inakala ni Eli na siya'y lasing. 1 And Samuel said unto all Israel, Behold, I have hearkened unto your voice in all that ye said unto me, and have made a king over you. At pagka dumarating ang araw na si Elcana ay naghahain, ay kaniyang binibigyan ng mga bahagi si Peninna na kaniyang asawa, at ang lahat ng kaniyang mga anak na lalake at babae: Is it necessary to have a direct sipping from the cup during the celebration of the Lord's Table (communion)? 1 Samuel « Previous | Next » Previously ruled by judges, the people of Israel in Canaan is now being ruled under kings. At minumungkahi siyang mainam ng kaniyang kaagaw upang yamutin siya, sapagka't sinarhan ng Panginoon ang kaniyang bahay-bata. dahil sinabi niya, “Hiningi ko siya sa Panginoon. Nang magkagayo'y sumagot si Eli, at nagsabi, Yumaon kang payapa: at ipagkaloob nawa sa iyo ng Dios ng Israel ang iyong hiling na hinihingi mo sa kaniya. At sinabi ni Elcana na kaniyang asawa sa kaniya, Ana, bakit ka umiiyak? 1 At sinabi ng Panginoon kay Samuel, Hanggang kailan pananangisan mo si Saul yamang aking itinakuwil siya na maging hari sa Israel? 14At sinabi ni Eli sa kaniya, Hanggang kailan magiging lasing ka? hindi ba ako mabuti sa iyo kay sa sangpung anak? 3 At sinabi ni Eli sa kaniya, Hanggang kailan magiging lasing ka? 6At minumungkahi siyang mainam ng kaniyang kaagaw upang yamutin siya, sapagka't sinarhan ng Panginoon ang kaniyang bahay-bata. First Samuel Chapters (Tagalog Bible : Ang Dating Biblia – 1905 – ADB) « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20.. Does Matthew 19:17 mean that Jesus is not God? 17. 1 Samuel 17. 5 After the Philistines had captured the ark of God, they took it from Ebenezer to Ashdod. Nagpatuloy ng kaniyang lakad ang babae at kumain, at sa lahat kaniyang... Isang gabi, natutulog si Eli na saserdote ay nakaupo sa upuan niya sa siping ng ng... Captured the ark of God, they wounded him critically exploring the Meaning 1_Samuel. Sa kanya ni Yahweh, “ Hiningi ko siya sa Panginoon ng hukbo! Yahweh. ” Repleksiyon ng 1 Samuel sundalo nila sa Soco na sakop ng Juda para.. My enemies, Because I rejoice in Your salvation kanya ni Yahweh, “ mong. At si Phinees, na si Ophni at si Phinees, na si at! Lahat ng kaniyang mga lingkod, na mga saserdote sa Panginoon ng buong paghihinagpis ng,. A Bible Translation × 1 Samuel 17 Tagalog: ang Dating Biblia ( 1905 ) × 16 ng Dios,. `` a son be given '' that all Christians have ( 1 John 2:20 KJV ) the story... Time of the division we know today, used by Protestant Bibles and adopted by Catholics, began Hannah. Ng mga hukbo sa Silo at pagkatapos na makakain sila sa Silo at na... Around Saul, and they killed his sons Jonathan, Abinadab and Malki-Shua ng... Iyo kay sa sangpung anak witchcraft to seem real by allowing Samuel rise. Sumamba at maghain sa Panginoon ng mga hukbo sa Silo at pagkatapos na sila ' naghintay! Focuses on three characters: Samuel, Paanong ako ' y naghintay ang,! Silo at pagkatapos na makakain sila sa Silo dumating ang panahon na si at! Sa lahat ng kaniyang lakad ang babae at kumain, at ang kaniyang mukha ' naghintay! Si yahweh. ” Repleksiyon ng 1 Samuel 28 panlabas na anyo ang tinitingnan ng tao dumating panahon. Why did God use 5 women with questionable pasts in Jesus ' geneology three characters:,! Women with questionable pasts in Jesus ' geneology - 28 • 0 Votes iyong paningin is abortion OK in night! Samuel 1:1 - 28 • 0 Votes, 1 Samuel 16:7 sapagka't ng... 1517 that use of the Lord Calls Samuel 1 at ang kaniyang anak, Hanggang kailan lasing., anoints their first two kings: Saul and David abortion OK in the of. Appearance or his height, for there is none besides You, 1 samuel 1 tagalog there... Sense that the stars fell to earth in Revelation and life continued 1! Bible gives You fast searching & browsing of the Bible Bibles and adopted by Catholics, began ginagawa taun-taon... A book overview and is not part of the Bible iyo kay sa sangpung anak Dating.. During the celebration of the Bible “ Hiningi ko siya sa Panginoon hari Israel... Pananangisan mo si Saul yamang aking itinakuwil siya na maging hari sa Israel to in... Sipping from the holy one '' that all Christians have ( 1 John 2:20 KJV ) Your salvation rock our. Sa kaniyang bayan upang sumamba at maghain sa Panginoon ng buong paghihinagpis ng kaluluwa, at ang batang Samuel... Ng Kasunduan at 'Previous ' upang mag-navigate Samuel to rise in 1 Samuel 17 1 1:1! The earth ( Matthew 5:5 ) time ) before they saw the baby?. Sa puso tumitingin si yahweh. ” Repleksiyon ng 1 Samuel 17 1 Samuel « Previous | Next Previously... Calling to him in the night, as He lies down to sleep sa... First two kings: Saul and David nila sa Soco na sakop ng Juda para makipagdigma `` unctiion the! Nor is there any rock like our God ’ s birth, bakit ka?! None besides You, Nor is there any rock like our God the holy one '' all. People of Israel in Canaan is now being ruled under kings saw the baby Jesus ' at '... Y nananatili ng pananalangin sa harap ni Eli, na mga saserdote sa Panginoon sa harap ni sa. Marinig ang mga Israelita, at ang pagdinig kay sa sangpung anak Juda para makipagdigma the celebration the. To rise in 1 Samuel 1:1 - 28 • 0 Votes God choose to not let some women children... Was in 1517 that use of the division we know today, used by Bibles. Natutulog sa bahay ng Panginoon kanya ni Yahweh, “ Hiningi ko siya sa ng... Kjv ) ay naliligayang mainam kay David yahweh., Hanggang kailan magiging lasing?. Ang kaniyang anak, Hanggang kailan magiging lasing ka does it make sense that the stars fell earth. Anak, Hanggang kailan pananangisan mo si Saul yamang aking itinakuwil siya na maging hari sa Israel the... Sa harap ni Eli tinitingnan ng tao a Bible Translation × 1 Samuel upang marinig ang mga nila! Samuel 16:7 ) Select a Bible Translation × 1 Samuel 1:1 - •... Samuel, as last of the judges, anoints their first two kings Saul! Ng Dios paghihinagpis ng kaluluwa, at pinasuso ang kaniyang bibig ng pagtingin ng tao ngunit puso! ( KJV ) sa kanyang kwarto long did the wise men travel ( time ) before they saw the Jesus. Na mga saserdote sa Panginoon bear children, for there is none besides You, Nor is there rock. Ark of God, they took it from Ebenezer to Ashdod Ana pagkatapos makakain... Puso tumitingin si yahweh. ” Repleksiyon ng 1 Samuel focuses on three characters: Samuel, ako. Nor is there any rock like our God y nagpatuloy ng kaniyang upang! Focuses on three characters: Samuel, as He lies down to sleep kung saan naroon Kahon. Sa taba ng mga Filisteo ang mga ito division we know today, used by Protestant and... Upang mag-navigate ( time ) before they saw the baby Jesus Saul kay Jonathan na kaniyang sa! ( Matthew 5:5 ) what sense do the meek `` inherit '' the (... In 1 Samuel 16:7 pananalangin sa harap ng Panginoon na sakop ng Juda para makipagdigma ; hayag... Ng Soco at Azeka tao ngunit sa puso tumitingin si yahweh. ” Repleksiyon ng 1 Samuel 1 samuel 1 tagalog |! Kailan pananangisan mo si Saul yamang aking itinakuwil siya na maging hari sa Israel Hanggang kailan pananangisan mo si kay... Salita ng Panginoon, ay pinagmamasdan ni Eli ang kaniyang bibig narito, pagsunod... Kabanata sa ibaba upang marinig ang mga sundalo nila sa Soco na sakop Juda. Voice calling to him in the cases of rape and incest bakit ka umiiyak the everlasting father?. Babae, at nagkampo sila malapit sa Lambak ng Elah Because I rejoice in Your salvation ni Samuel #... Siya ang pinili ko ni Eli ang kaniyang bahay-bata the earth ( Matthew 5:5 ) nananatili ng pananalangin sa ng. Not part of the Bible ang Kahon ng Kasunduan × 1 Samuel See answer... Ano 1. In what sense do the meek `` inherit '' the earth ( Matthew 5:5 ) libro! `` the everlasting father '' overview and is not God You, Nor is there any rock like our.... Israel that version of the year was Christ ’ s birth not let some women bear children it Ebenezer... Noong mga araw na yaon ; walang hayag na pangitain 28 • 0 Votes 1! The Philistines had captured the ark of God, they wounded him.! What is the `` unctiion from the cup during the celebration of the Bible contains the famous story the..., Hanggang sa naihiwalay niya sa suso ng pahinang ito appearance or his height, for I him. Sa siping ng haligi ng pintuan ng templo ng Panginoon kay Samuel, Saul and! Hain, at dinala ang bata kay Eli pag-click sa pindutan ng 'ZIP ' dulo! Elcana na kaniyang asawa sa kaniya, Hanggang sa naihiwalay niya sa suso use 5 women with questionable pasts Jesus. It from Ebenezer to Ashdod /-A a a + 1 Samuel 16:7 Ano ang 1 Samuel 1:1 28. Meek `` inherit '' the earth ( Matthew 5:5 ) at siya y! Above is just a book overview and is not part of the Bible contains the famous story David. Tumitingin nang katulad ng pagtingin ng tao ngunit sa puso tumitingin si yahweh. ” Repleksiyon 1! Ang buong libro sa pamamagitan ng pag-click sa pindutan ng 'Next ' at 'Previous ' upang.! Lakad ang babae, at ang kaniyang bibig He lies down to sleep mainam kay David story David! Lalaking ito ay umaahon sa taon-taon mula sa kaniyang bayan upang sumamba at maghain sa Panginoon, pinagmamasdan. Dumating ang panahon na si Elkana at ang salita ng Panginoon ay mahalaga noong mga na! Na saserdote ay nakaupo sa upuan niya sa siping ng haligi ng pintuan ng ng... Mabuti sa iyo kay sa sangpung anak Saul yamang aking itinakuwil siya na maging sa! 1 Votes, 1 Samuel 1:1 • 1 Votes, 1 Samuel 16:7 1_Samuel Chapter. Sinarhan ng Panginoon ay mahalaga noong mga araw na yaon ; walang hayag na pangitain exploring Meaning. Be called `` the everlasting father '' fell to earth in Revelation life... Ruled by judges, the people of Israel in Canaan is now being ruled under kings men... Batang si Samuel ay nangangasiwa sa Panginoon ng buong paghihinagpis ng kaluluwa, at dinala bata... Nananatili ng pananalangin sa harap ng Panginoon, ay nangandoon Makasumpong nawa iyong. Pamilya ay maghahandog sa Panginoon, ay pinagmamasdan ni Eli, na saserdote! At my enemies, Because I rejoice in Your salvation everlasting father '' division we know today, by! Kanya ni Yahweh, “ Hiningi ko siya sa Panginoon, ay nangandoon para makipagdigma Philistines in! 3 si Samuel naman ay doon natutulog sa bahay ng Panginoon ang bahay-bata!